Inverma

Makléřská společnost

Neinformovaná veřejnost nemá správnou představu o úloze pojišťovacích makléřů a mylně se může domnívat, že makléřovy služby zdražují cenu pojištění. V tom jí bohužel někdy nahrává povrchnost informací v některých médiích.

Proto jsme se rozhodli tímto způsobem reagovat na tyto povrchní informace médií a dát jednoduché a srozumitelné vysvětlení rozdělení mezi pojišťovacím agentem a pojišťovacím makléřem.

Pojišťovací agent prodává pojistný produkty pouze jednoho pojistitele, jehož jménem a na účet jednají a jejich služby jsou spíše vhodné pro pojištění občanů zejména životního pojištění a menších podnikatelských subjektů.

Proč je výhodné využít služeb pojišťovacího makléře

Využití služeb pojišťovacího makléře znamená především mít záruku výběru, ke kterému pravděpodobně nedojde, jestliže zákazník sáhne po nabídce jedné pojišťovny.

Makléř je zpravidla odměňován pojišťovnou formou provize ze sjednaného pojistného. Na základě svých analytických znalostí vyhledá vhodnou pojišťovnu nebo pojišťovny, jejichž produkty jsou schopny uspokojit daný pojistný zájem. Služby, za které pojišťovna odměňuje makléře formou provize, by jinak musela provést svými vlastními nebo externími silami, jejichž cena by se od makléřské provize jinak nelišila.

Klient si může najít svého makléře ve výběrovém řízení. Zcela chybná je však praxe výběrových řízení zároveň na makléře i na pojišťovnu, kterou jsou pojistitelé ve shodě s makléřem nyní odhodlání důsledně vymýtit.

Pojišťovací makléř naproti tomu jedná jménem pojištěného, hájí zájmy pojištěného před pojišťovnou a obvykle poskytuje své služby firemní klientele, ale také samozřejmostí je že své služby poskytuje bez jakýchkoli problémů občanské klientele.

Makléři stojí na vrcholu pomyslného žebříčku pojišťovacích zprostředkovatelů, jelikož zákon na ně klade mnohem vyšší nároky na servis a komplexnost služeb než na pojišťovací zprostředkovatele pojišťoven.

Specifickou stránkou makléřovy činnosti je poradenství, které může nabídnout klientům vedle uvedené škály služeb a nad rámec svých povinností vázaných na proces sjednání a správy pojistné smlouvy. Poradenství je mnohdy dokonce převažující stránkou v makléřově činnosti a týká se oblastí a okolností, u kterých nestačí klientovy vlastní kapacity, jako je risk management, preventivní opatření, bezpečnostní systémy apod...

Makléř se napomáhá řešení pojistných událostí, hlídá termíny výplat pojistných plnění a další činnosti s tím spojené. Toto je již výraz vyššího stadia komunikace a odpovědnosti vztahů mezi makléřem a klientem.

Drobní a střední zákazníci jsou vůči velkým pojišťovnám v nevýhodě kvůli své podstatně slabší vyjednávací síle. Makléř je schopen u pojišťovny, u které umisťuje více obchodů, vyjednat pro své klienty lepší podmínky.

Široká paleta služeb makléře

  • oceňuje a analyzuje klientova rizika,
  • provádí nezávislý průzkum a analýzu pojistného trhu, tak aby se klient mohl správně orientovat v nabídkách pojistitelů,
  • porovnává klientovy pojistné potřeby s nabídkami oslovených pojišťoven,
  • poskytují klientovy jistotu, že svěří svůj pojistný zájem pojistiteli s dostatečným finančním zázemím, které je zárukou uspokojení jeho nároků v případě pojistné události,
  • spravují klientovy pojistné smlouvy po celou dobu jejich platnosti, což vyžaduje průběžné monitorování proměn klientových rizik a v jejich důsledku i tomu odpovídají úpravy pojistných smluv,
  • v případě škodné události zastupuje makléř zájmy klienta vůči pojišťovně a aktivně spolupůsobí při likvidaci pojistné události,
  • je nezávislý, tj. není majetkově a kapitálově vzájemně propojen se žádnou pojišťovnou působící na trhu.

Inverma informuje

INVERMA CZ , nabízí možnost uplatnění v oddělení obchodní služby, kvalitní zázemí motivující provizní systém, nutná praxe v oblasti pojištění průmyslu.

INVERMA CZ nabízí volné pracovní místo v oddělení správy pojištění specializace pojištění automobilů.Praxe v oblasti pojištění průmyslu vítána.

Makléřská společnost a výhody využití služeb pojišťovacího makléře - další článek informačního servisu.

Připravili jsme pro Vás novou službu v podobě informačního servisu, kde naleznete různé rady z oblasti pojištění.