Inverma

Poisťovací agent

Neinformovaná verejnosť nemá správnu predstavu o úlohe poisťovacích agentov a mylne sa môžu domnievať, že ich služby zdražujú cenu poistenia. V tom im bohužiaľ niekedy nahrávajú povrchné informácie niektorých médií.

Preto sme sa rozhodli týmto spôsobom reagovať na tieto povrchné informácieí a podať  jednoduché a zrozumiteľné vysvetlenie rozdielu  medzi poisťovacím agentom a poisťovacím maklérom.

Prečo je výhodné využiť služby poisťovacieho agenta

Využitei služieb poisťovacieho agenta znamená predovšetkým mať záruku výberu, ku ktorému pravdepodobne nedôjde, ak  zákazník siahne po ponuke jednej poisťovne.

Agent je odmeňovaný poisťovňou formou provízie z dojednaného pojistného. Na základe svojich  analytických znalostí vyhľadá vhodnú  poisťovňu alebo poisťovne, ktorých  produkty sú schopné uspokojiť daný poistný záujem. Služby, za ktoré poisťovňa odmeňuje agentov formou provízie, by inak musela previesť svojim  vlastným alebo externým silám, ktorých cena by sa od agentskej provízie veľmi nelíšila.

Klient si môže nájsť svojho agenta vo výberovom konaní.  Chybná je však prax výberových konaní súčasne na agenta i na poisťovňu.

Poisťovací agent v porovnaní s tým jedná na základe splnomocnenia v mene  poisteného, háji záujmy poisteného pred poisťovňou a obvykle poskytuje svoje služby podnikateľskej  klientele, ale samozrejmosťou teiž je, že poskytuje svoje služby i občianskej klientele. Agenti po novele zákona stoja na vrchole pomyselného rebríčku poisťovacích sprostredkovateľov, pretože zákon na nich kladie omnoho vyššie  nároky na servis a komplexnosť služieb než na poisťovacích sprostredkovateľov  poisťovní.

Špecifickou stránkou ich činnosti je poradenstvo, ktoré môže ponúknuť klientom okrem uvedeném škály služieb a nad rámec svojich povinností viazaných  na proces dojednania  a správy poistnej zmluvy. Poradenstvo je mnohokrát  dokonca prevažujúcou  stránkou v ich činnosti a týka sa oblastí a okolností, v ktorých nepostačujú klientove vlastné kapacity, ako je risk management, preventívne  opatrenia, bezpečnostné  systémy apod...

Agent napomáha pri  riešení poistných udalostí, sleduje termíny výplat poistných plnení a ďalšie činnosti s tým spojené. Toto je už výraz vyššieho štádia komunikácie a zodpovednosti vzťahov medzi agentom a klientom.

Malí a strední zákazníci sú voči veľkým poisťovniam v nevýhode kôli svojej podstatne slabšej vyjednávacej sile. Agent je schopný v poisťovni, v ktorej umiestňuje viac obchodov, dojednať pre svojich klientov  lepšie  podmienky.

Široká paleta služieb poisťovacieho agent

  • oceňuje a analyzuje klientove riziká,
  • vykonáva nezávislý prieskum a analýzu poistného trhu, tak aby se klient mohol správne orientovať v ponukách poistiteľov,
  • porovnáva  klientove poistné potreby s ponukami  oslovených poisťovní,
  • poskytuje klientovi istotu, že zverí svoj poistný záujem poisťovateľovi s dostatočným finančným zázemím, ktoré je zárukou uspokojenia  jeho nárokov v prípade poistnej  udalosti,
  • spravuje klientove poistné zmluvy po celú dobu ich platnosti, čo vyžaduje priebežné monitorovanie  zmien  klientových rizik a v ich dôsledku i tomu zodpovedajúce  úpravy poistných zmluv,
  • v prípade škodovej  udalosti zastupuje agent záujmy klienta voči poisťovni a aktívne spolupôsobí pri likvidácii poistnej udalosti,
  • je nezávislý, tj. nie je  majetkovo ani  kapitálovo  vzájomne prepojený  so žiadnou poisťovňou  pôsobiacou  na trhu.