Inverma

Nároky, ktoré možno uplatniť z povinného zmluvného poistenia MV

Nároky, ktoré možno  uplatniť z poistenia zodpovednosti z prevádzky MV, sa riadia zákonom č. 381/2001 Z.z o poistení  zodpvoednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla s účinnosťou od 1.5.2004, a následnými novelami.

Povinnosť uzavrieť poistenie zodpovednosti z prevádzky motorového  vozidla má každý držiteľ vozidla. V prípade nesplnenia tejto povinnosti hrozí držitelovi vozidla pokuta do výšky pokuta do výšky 100 000 SK.

Povinné ručenie alebo poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV kryje riziko škôd, ktoré vodič  vozidla spôsobí inému účastníkovi cestnej premávky  alebo ďalším osobám.

Na škody, ktoré si majiteľ vozidla spôsobí sám a neúmyslne na svojom vozidle sa poistenie nevzťahuje. Rovnako tak toto poistenie nekryje riziko krádeže vozidla či jeho živelného poškodenia alebo zničenia.

Na tieto škody je nutné si dojednať havarijné poistenie.

Ten, kto neuzavrie poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a spôsobním vozidlom druhému škodu na zdraví alebo na majetku, bude musieť uhradit všetky škody  z vlastných prostriedkov . A to je to najväčšie í riziko!!!

Poistné plnenia  totiž pri dopravných nehodách môžu dosiahnuť závratné čiastky. Je treba si uvedomiť, že najväčšie finančné  náhrady pritom nevyplývajú z poškodenia hmotného majetku, ale zo zranenia osôb. „Najvyššie čiastky sa z povinného ručenia  vyplácají  za škody na zdraví“.

Možné náhrady škôd z povinného zmluvného poistenia

  • škody na majetku spôsobené prevádzkou vozidla,
  • odškodnenie za bolesť (bolestné),
  • odškodnenie za sťaženie spoločenského uplatnenia,
  • náhrada ušlej mzdy pri pracovnej neschopnosti,
  • náhrada po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri  invalidite,
  • náhrada za stratu na dôchodku,
  • náhrada nákladov  na výživu pozostalých,
  • úhrada nákladov liečenia hradených  zdravotnými poisťovňami,
  • náklady nevyhnutného, účelne vynaloženého právneho zastúpenia  poškodeného pri uplatnení nárokov  na náhradu škody.

Pozícia poškodeného, ako jedinca bez technického zázemia a potrebných znalostí z problematiky poisťovníctva, je nevýhodná. Je preto vhodné nechodiť do poisťovne sám, ale nechať jednať od začiatku riešenia poistnej udalosti svojho makléra alebo právneho zástupcu.