Inverma

Druhy poistenia

Poistenie filmovej produkcie – novinka – viacej

Neživotné poistenie

 • Majetkové poistenie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie technických rizík
 • Poistenie vozidiel
 • Poistenie  prepravy
 • Poistenie finančných rizík

Majetkové poistenie

 • Živelné poistenie – vymenované riziká x all risk
 • Poistenie pre prípad poškodenia vodou z vodovodného zariadenia
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie pre prípad škod spôsobených krádežou či lúpežným prepadnutím

Poistenie zodpovednosti za škodu

 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
 • Poistenie profesnej  zodpovednosti / architekti, projektanti, právnici, daňoví poradcovia, účtovníci,neštátne  zdravotnické  zariadenia apod.
 • Poistenie zodpovednosti  členov predstavenstva, dozorném rady a konateľov
 • Poistenie zodpovednosti zamestnancov  škody spôsobené zamestnávateľovi

Poistenie  technických rizík

 • Poistenie strojov a strojných zariadení
 • Poistenie elektronických zariadení
 • Prerušenie prevádzky v dôsledku poškodenia strojov
 • Poistenie stavebných a montážnych prác

Poistenie motorových vozidiel

 • Povinné zmluvné poistenie  zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
 • Havarijné poistenie  motorových vozidiel
 • Poistenie  prepravovaných osôb
 • Asistenčné služby a poistenie  právnej ochrany

Poistenie prepravy

 • Poistenie vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy
 • Poistenie zodpovednosti  cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti zasieľateľa

Poistenie finančných rizík

 • Poistenie úverov
 • Poistenie bankových garancií a záruk

Poistenie špeciálnych rizík

Poistenie osôb do rizikových oblastí

Komplexný produkt spoločnosti MBA adaptovaný do slovenského prostredia -
poistenie bežne nepoistiteľných alebo poisťovňami vylúčených rizík, ako sú:
vojna, rebélia, povstanie, terorizmus, únos, atentát, bratie rukojmníka,
únos, atď.

 • poistenie  smrti a trvalých následkov v dôsledku úrazu v rizikovej
 • oblasti
 • náhrada prístrojov a protéz
 • asistencia a repatriácia v rizikovej oblasti
 • liečebné náklady, denné dávky pri hospitalizácii v rizikové oblasti
 • poistenie osobnej zodpovednosti vrátane nákladov na obhajobu v
 • rizikovej oblasti